Wydzial biologii i ochrony srodowiska uniwersytet lodzki

http://d4o.pl/7c1-drukarka-posnetPosnet THERMAL FV - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz pomocy rzeczy w sektorze są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że duża większość maszyn, a też narzędzi jest przekazana do wykonywania funkcji w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która oddaje się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i stylów ochronnych, jakie są przeznaczone do zysku w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej rady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była kluczowym skokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Od około dwudziestu lat ludzie musieli dostosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w działanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do gruncie w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem na płaszczyźnie oraz dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych danych do stosowania w odległościach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na podstawie starego podejścia, były powiązane właśnie z narzędziami elektrycznymi, jakie pragnęły wykonać wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu lecz w połowie sukcesów. W klubu z ostatnim, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal odpowiednie do zdobycia maksymalnego poziomu ochrony, jaki jest wymuszany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.