Zeszyt 2 jest kontynuacją książki zatytułowanej Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u zaburzenia sensoryczne u dzieci terapia z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego

2019-07-25

Już od momentu narodzin nasze dzieci rozpoczynają proces „uczenia się” otaczającej ich rzeczywistości. Dzieci poszukujące silnych wrażeń często bawią się w taki sposób który dla innych może wydawać się niebezpieczny, nieprzyjemny, zbyt impulsywny czy agresywny. Zaburzenia rozwoju języka nie mogą być jednak bezpośrednio wiązane z tymi zaburzeniami,. Zeszyt 2 jest kontynuacją książki zatytułowanej Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u zaburzenia sensoryczne u dzieci terapia z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci negatywnie wpływają na ich rozwój. Nie ma też zgodności co do charakteru niedokształcenia mowy o typie afazji, gdyż jedni uważają je za zaburzenia wrodzone, a inni wymieniają również zaburzenia nabyte. Objawy afazji u dzieci mają charakter uogólniony i niespecyficzny z przewagą zaburzeń ekspresji językowej, rzadko występują wyselekcjonowane trudności w rozumieniu lub nazywaniu. Okazało się także, że zaburzenia afatyczne u dzieci nie mają wyłącznie charakteru ekspresyjnego, ale występują specyficzne trudności w rozumieniu, parafazje, a nawet przypadki żargonu afatycznego. Problem: zaburzenia z równowagą i nauką nowych czynności. Dzieci z tym typem afazji cechuje bowiem opóźnienie rozwoju społecznego. Inne zaburzenia rozwoju nie mogą być tak znaczne, aby można je uznać za wystarczającą przyczynę obserwowanych objawów zaburzeń rozwoju mowy i języka. Wynika to z faktu, że plastyczność neuronalna jest największa u małych dzieci i u nich właśnie możemy osiągnąć najlepsze efekty. Zaburzenia integracji sensorycznej nie wynikają z uszkodzeń narządów zmysłów, lecz są swoistymi problemami układu nerwowego z odbiorem, porządkowaniem i interpretacją bodźców zmysłowych. Dysfazji, afazji dziecięcej mogą towarzyszyć nieznaczne opóźnienia rozwoju umysłowego, zaburzenia słuchu, zaburzenia motoryki mowy lub niewielkie zaburzenia neurologiczne. Jeżeli nawet dzieci rozwiązują dobrze testy językowe, to bardzo często mają trudności w uczeniu się. 15% a nawet więcej dzieci ma problemy w tym zakresie. Zmysły dzieci zaczynają odbierać bodźce i kształtować się już w życiu płodowym. Różnice w przebiegu zaburzeń afatycznych u dzieci i dorosłych wyjaśnia się większą plastycznością i większymi możliwościami kompensacyjnymi mózgu jeszcze rozwijającego się. Należy jeszcze uwzględniać fakt, że u dzieci przejawy afazji są bardziej globalne i niespecyficzne niż u dorosłych. Terapia integracji sensorycznej jest przyjemna, dlatego dzieci często chętnie w niej uczestniczą.

@ Copyright 2018